e-rotiek.com

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen E-rotiek.com zijnde A&P projects v.o.f. en de klant, met uitsluiting van diens algemene voorwaarden. Elke wijziging, afwijking of toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden door A&P projects v.o.f. kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.
 2. Advertenties opgesteld in een onbegrijpelijke taal kunnen door A&P projects v.o.f. op eigen initiatief en op kosten van de klant vertaald worden, dan wel dat A&P projects v.o.f. aan de klant vraagt voor deze vertaling te zorgen. Enkel de klant is aansprakelijk voor eventuele fouten in de tekst of in de vertaling. A&P projects v.o.f. wordt door de levering van het materiaal eigenaar hiervan, en mag dit na gebruik ervan vernietigen, tenzij de klant ten laatste bij de levering schriftelijk eist dat dit niet zou gebeuren met het oog op hergebruik door A&P projects v.o.f..
 3. A&P projects v.o.f. mag eenzijdig beslissen tot weigering of uitstel van publicatie, zonder mogelijkheid van een verhaal of schadevergoeding voor de klant.
 4. De klant/adverteerder is als enige verantwoordelijk voor inhoud en vorm van de advertentie. Enkel hij is aansprakelijk voor schade die derden hierdoor lijden, en hij zal A&P projects v.o.f. op eigen kosten en onvoorwaardelijk vrijwaren voor vorderingen van derden tegen A&P projects v.o.f., en op haar vraag zonder verwijl tussenkomen in een door een derden tegen A&P projects v.o.f. ingeleide procedure. Zowel gerechtskosten, erelonen van advocaten of deskundigen als schadevergoedingen en interesten waartoe A&P projects v.o.f. zou veroordeeld worden, kunnen door haar op de klant verhaald worden.
 5. De klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s en grafische elementen die op de advertentie voorkomen. Wat de foto’s aangaat, wordt de klant tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben bekomen van de eventuele gefotografeerde. A&P projects v.o.f. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortkomt uit geplaatste zoekertjes en transacties of contacten die daaruit volgen.
 6. Adverteerders mogen een link naar hun website vermelden in de daarvoor bestemmende rubrieken. Deze websites mogen enkel van hun zelf zijn. De website moet in hoofdzaak een informatieve website zijn, en mag geen links bevatten naar reseller- of affiliate accounts, van welke aard deze ook zijn. Sites die misleidend zijn, of naar een member gedeelte linken zijn niet toegelaten. Indien de opgegeven website niet over een danige kwaliteit beschikt, niet als doel heeft om de diensten van de adverteerder te promoten of pop ups/unders bevat zal deze niet toegelaten worden. A&P projects v.o.f. kan hier vrij over beslissen. Bij overtreding van deze regels wordt de advertentie volledig verwijderd, of de url waarnaar verwezen wordt zal niet worden getoond, zonder opgaaf van reden, en er zal geen retributie plaatsvinden.
 7. De klant kan de reacties op zijn advertentie laten adresseren aan A&P projects v.o.f. De reacties worden hem kosteloos via elektronische post ( e-mail )overgemaakt.
 8. Indien een rechterlijke uitspraak dient te worden gepubliceerd op gerechtelijk bevel, wordt dit aan de klant dan wel persoon vermeld in het gerechtelijk bevel gefactureerd aan de geldende tarieven. Wanneer zij hiertoe rechtmatig om verzocht wordt zal A&P projects v.o.f. de identiteit van de klant mogen kenbaar maken. A&P projects v.o.f. beslist autonoom over de opportuniteit en wijze van de publicatie van een recht van antwoord of rechtzetting n.a.v. een advertentie.
 9. De diensten van de advertentiedienst worden gefactureerd tegen de tarieven van kracht op het ogenblijk van de plaatsing van de advertentie. De prijs wordt vastgesteld rekening houdend met de afgesproken keuze van advertentie. A&P projects v.o.f. kan de tarieven of advertenties op elk ogenblik op redelijke wijze wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de klant.
 10. Alle facturen zijn contact betaalbaar aan A&P projects v.o.f. en brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op tegen 3 % per begonnen kalendermaand. Daarnaast heeft A&P projects v.o.f. het recht om de uitvoering van de lopende opdrachten onmiddellijk te staken, en om de bedragen van de openstaande facturen te verhogen met een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 40 EUR, wegens de bijkomende administratieve kosten van niet-betaling, onverminderd het recht van A&P projects v.o.f. vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade. Het niet betalen van een factuur op haar vervaldag maakt de betaling van alle andere zelfs nog niet vervallen facturen van rechtswegen en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
 11. Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van de klant. Kortingen die A&P projects v.o.f. toekent verlenen geen rechten voor de toekomst. Een toegekende korting kan ingetrokken worden indien een of meer facturen niet tijdig betaald worden, of indien het overeengekomen volume, op basis waarvan de korting werd gegeven, niet bereikt wordt.
 12. Elke persoon die een advertentie opdracht geeft, zelfs als bemiddelaar, is hoofdelijk verantwoordelijk voor de advertentie die hij laat plaatsen en voor de voldoening van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan een derde wordt gericht.
 13. De klant kan een bestelling of lopende opdracht niet annuleren of onderbreken; de bestelling zal volledig gefactureerd worden, ook indien het een reeks herplaatsingen betreft.
 14. De klachten of protesten betreffende de geplaatste advertenties of de facturen dienen per aangetekende brief te worden gericht aan A&P projects v.o.f. binnen 8 dagen na de verschijning. Ingediende klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet. De klant erkent de verantwoordelijkheid van A&P projects v.o.f. in elk geval beperkt is tot enerzijds het voor de advertentie door A&P projects v.o.f. gefactureerde bedrag, en anderzijds tot de bewezen rechtstreekse schade.
 15. Elk geschil m.b.t. deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht en wordt beslecht door de Rechtbank van koophandel te Sint Niklaas en het vredegerecht van Beveren.
 16. A&P projects v.o.f. is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden o.m. maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. A&P projects v.o.f. dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.
 17. Het te gebruiken publiciteitsmateriaal wordt door de klant online geleverd aan de desbetreffende website, volgens de specificaties van de betrokken afdeling. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal. Het moet beantwoorden aan de bijzondere eisen voor de plaatsing. De klant doet afstand van elk mogelijk verhaal hieromtrent. Indien het materiaal niet gebruiksklaar is, zullen deze niet gepubliceerd worden.
 18. Elke adverteerder zal op zijn persoonlijke pagina een backlink banner plaatsen van e-rotiek.com.
 19. Elke plaatsing van een advertentie op de website van A&P projects v.o.f. wordt een prijs aangerekend overeenkomstig met de geldende tarieven van A&P projects v.o.f. Nieuwe klanten kunnen van de 30 dagen gratis actie genieten als zij voor de eerste keer adverteren.